ការប្រកួតកីឡាប្រដាល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរ TV5 Knock Out Series ថ្ងៃសៅរ៍ទី១៧ មិថុនា ២០១៧

សូមទស្សនាការប្រកួតកីឡាប្រដាល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរ TV5 Knock Out Series កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី១៧ ខែមិថុនា ២០១៧ដូចតទៅ៕​

ខំ រស្មី VS រឹក ឈៀង ​


យ៉ាម រ៉េត vs សំអាង ឌុន

ប្រាក់ រស្មី vs ពុយ វណ្ណៈ

ឡុង ឡាង vs សំខាន់ ប៉ាវជិន